Pasivna gradnjaPasivna gradnja
     
 
     
  Domov Kontakt
 
 
Pasivna hiša Projektna dokumentacija Nadzor nad izvedbo ISORAST-certificirani gradbeni sistem Penjeno steklo kot izlolator Energetska bilanca in optimizacija Prezračevanje objekta    
 
 OBVESTILA KANDIDATOM ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 2011


Eko sklada za dodeljevanje nepovratnih sredstev, na podlagi Programa za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije v letu 2011, ki ga je 9. decembra 2010 potrdila vlada.

Eko sklad bo v letu 2011 iz sredstev, ki jih zbira na podlagi energetskega zakona in uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, občanom ponudil nepovratne finančne spodbude v skupni višini 12 milijonov evrov. Večja sprememba v primerjavi z letom 2010 je omejitev spodbud na področju zamenjave zunanjega stavbnega pohištva, tako da bodo do sredstev upravičeni le investitorji v lesena okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve. Več o razlogih za spodbujanje zamenjave starega zunanjega stavbnega pohištva z novim, energijsko učinkovitim, izdelanim iz lesa.

Dokumentacije javnih pozivov je na voljo na spletnih straneh Sklada v rubriki razpisi z vsemi pripadajočimi dokumenti in prilogami.
  • 1. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 6SUB-OB10 Več informacij ...
  • 2. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb 7SUB-OB10 Več informacij ...

V skladu z razpisom vam lahko pripravimo vse potrebne izračune po metodologiji PHPP 2007 za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ekosklada ali pridobitev Eko kredita. Kot rezultat prejmete izdelano energetsko bilanco vašega objekta v skladu z metodologijo PHPP in zahtevami Ekosklada. V postopku izdelave lahko določene dele objekta tudi optimiziramo in vam tudi na ta način pomagamo k boljši energetski učinkovitosti vašega objekta.

Za izdelavo PHPP energetske bilance potrebujemo z vaše strani:

• Katasterski posnetek parcele ali drug dokumebnt iz katerega je razvidnost pozicija objekta v prostoru ter okoliških objektih
• Podatki o sestavi vseh elementov ovoja - sestava obodnih konstrukcij
• Podatki o toplotnih karakteristikah oken in vrat ter ostalih odprtin na objektu.
• Arhitekturno zasnovo objekta – digitalna verzija (dwg format)

Z izdelavo energetskega izračuna PHPP Vam lahko omogočimo pridobitev nepovratnih sredstev, ki znašajo do 125 €/m2 objekta, če bi bil objekt v pasivnem energetskem nivoju. Za nizkoenergijski nivo objekta je subvencija malce nižja. Več o subvencijah si lahko preberete na http://www.ekosklad.si.

Za dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na razpolago:
info@energetskabilanca.si
041514746
 

ENERGETSKA BILANCA in OPTIMIZACIJA OBJEKTA

Ponujamo vam sodelovanja pri energetski optimizaciji vaših projektov ter pripravi dokumentacije, ki j potrebna za pridobitev sredstev s strani Ekosklada (subvencije ali kredit) in natančno dimenzioniranje strojnih inštalacij. Izdelavo energetske bilance je smoterno v projekt vpeljati že zelo zgodaj, ob izdelavi idejnega koncepta, saj so takrat stvari še relativno odprte in se energetsko optimizacijo najlažje in najbolj efektivno upošteva pri zasnovi objekta (orientacija, zasnova odprtin...). V nadalnjih fazah spremljamo razvoj vašega projekta ter preverjamo komponente, ki jih nameravate uporabiti pri izvedbi ovoja (okna, vrata, izolacije...). Ko pridemo do potrditev sveh komponent objekta je takšen natančen izračun zelo dobra osnova za izdelavo in dimenzioniranje strojnih inštalacij.

Prepričan sem, da lahko tvorno sodelujemo pri iskanju najbolj optimalnih rešitev za vaš projekt in vam ponudimo optimalne rešitve. Naša prednost je v tem, da smo arhitekturni biro, ki se je specializiral za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo, vključno z izdelavo energetskih bilanc in zasnovo inštalacij. Ravno zaradi našega arhitekturnega znanja smo lahko boljši sogovornik pri iskanju energetskih rešitev, saj na detajle in predlagane rešitve ne gledamo zgolj s strojniškega stališča, ampak se trudimo ohraniti arhitekturno idejo in jo zaradi energetske bilance bistveno ne spreminjamo. Z izkušnjami, ki smo jih pridobili pri izvajanju pasivnih objektov ter poznavanjem materialov in rešitev pasivne in nizkoenergijske gradnje, lahko tvorno sodelujemo pri vašem projektu in ga nadgradimo.

Programska orodja s katerimi izdelujemo energetske optimizacije so različna. Uporabljamo nekaj programov za simulacijo toplotnih mostov, različne programe za izdelavo bilanc, odvisno glede na zahtevnost projekta. Pri objektih, ki jih želimo izvesti v pasivnem ali dobrem nizkoenergijskem nivoju poleg programov za simulacije toplotnih mostov uporabljamo program, ki ga je razvil Inštitut za Pasivno gradnjo iz Nemčije , to je program PHPP. Podamo vam natančno analizo ovoja, transmislijskih izgub, sončnih dobitkov, predlagamo izboljšave ter energetsko ovrednotimo različne opcije oken, vrat, izolacij, prezračevalnih komponent...

PHPP – program za izračun energetske bilance objekta

PHPP nam pomeni ključno orodje v fazi zasnove projekta, določitvi njegovih gabaritov, orientaciji in določitevi ter orientaciji notranjih prostorov. Skozi celotno fazo projektnega dela spremljamo energetsko bilanco objekta ter vnašamo spremembe, ki nastanejo pri razvoju projekta. Ko določimo energetsko bilanco objekta in se objekt prevesi v izvedbeno fazo, spremljamo in preverjamo vse vgrajene materiale ter izdelamo morebitne korekcije energetske bilance.

Uporabo PHPP izračuna energetske bilance priporočamo vsem, ki se odločate za gradnjo, arhitektom in investitorjem, ki so že začeli z izvajanjem del, saj se s primerno zasnovo, uporabo primernih materialov na primernih mestih in s primerno orientacijo objekta, ključno pripomore k boljši energetski bilanci objekta, ki ga nameravate izvesti. Dovolite nam, da pomagamo povečati vrednost vaše naložbe. Če želite lahko naredimo PHPP izračun energetske bilance vašega objekta in vam pomagamo izboljšati zasnovo ter s tem zmanjšati morebitne toplotne izgube. Lahko izdelamo zgolj preverbo že izvedenih objektov ali pripravimo dokumentacijo, ki je potrebna za certificiranje energetske bilance objekta.

Ključna prednost, ki bi jo pridobili za našim celostnim spremljanjem in sodelovanjem na projektu v vseh fazah nastajanja je boljša končna energetsk bilanca objekta, optimalna zasnova strojnih inštalacij, posledično nižja investicija in nižji obratovalni stroški objekta. Prepričan sem, da želite svojim investitorjem ponuditi objekte, ki so optimalni v vseh pogledih.

Več o energetski bilanci najdete na www.energetskabilanca.si

V sklopu sodelovanja vam lahko ponudimo:

Preverjanje arhitekturne zasnove

• usklajevanje zahtev investitorja in zahtevanih kriterijev načrtovanja
• preverjanje izbrane lokacije
• določitev orientacije objekta proti jugu ± 30
• preveritev potrebnih površin in volumna
• faktor oblike A/V, enostavnost, kompaktnost
• min. 20 m2 do max. 50 m2 na osebo
• zasnova tlorisa - toplotno coniranje prostorov
• izbira elementov za toplotno akumulativnost
• izbira elementov solarnega oblikovanja
• določitev velikosti in razpored prozornih in neprozornih delov ovoja
• orientacija steklenih proti jugu, zapiranje hiše proti severu
• omogočeno naravno prezračevanje za nočno ohlajevanje poleti
• natančna določitev sestave ovoja pasivne hiše
• izbira naravi in človeku prijaznih in obnovljivih gradbenih materialov
• prvo računsko preverjanje pravilnosti zasnove po PHPP
• toplotna bilanca toplotni dotoki- toplotne izgube=potrebna toplota za ogrevanje: qo = 15 kWh/m2a
• načrtovanje ogrevalnega sistema


PHPP – izračun energetske bilance

• program za projektantski izračun pasivnih hiš (Passivhaus Projektierungs Paket), s katerim projektant preverja pravilnost odločitev pri zasnovi zgradbe že med samim projektiranjem
• s pomočjo programa lahko sproti ovrednotimo učinkovitost morebitnih potrebnih izboljšav: sprememba arhitekturne zasnove, povečanje ali zmanjšanje steklenih površin, elementov senčenja, orientacije, oblike, zasnove ogrevalnih sistemov ipd...
• posamezni izračuni po PHPP so sestavni del postopka certificiranja PH


Doseganje pasivnega energetskega nivoja

Pasivni energetski nivo dosegamo s pravilno arhitekturno, gradbeno in strojno instalacijsko zasnovo ter izvedbo:

• z ukrepi na ovoju
 o dobra TI, Us < 0.15 - 0.10 W/m2K, brez TM, dobra okna, Uo < 0.8 W/m2K, zrakotesnost, izmerjeno število izmenjav n50 ? 0.6 h-1
 o pri gradnji ekoloških pasivnih stavb uporabljamo okolju in človeku prijazne obnovljive materiale, proizvedene z minimalno količino vgrajene energije in proizvedenega CO2 v življenjskem krogu hiše
• s kontroliranim prezračevanjem prostorov in rekuperacijo
 o visoko učinkoviti prezračevalnimi sistemi z rekuperacijsko stopnjo <75% pri nizki porabi električne energije <0.45 Wh/m3
• z rabo obnovljivih virov energije
 o nizko temperaturni sistemi ogrevanja, učinkoviteje obratovanje ogrevalnih sklopov
 o solarni sistemi, toplotne črpalke (vrtine, zemeljski kolektorji)
• z optimalnim izkoriščanjem dotokov
o dotoki sončnega sevanja, oddana toplota energetsko učinkovitih naprav, stanovalcev ...


Preverjanje ustreznosti načrtovanja in izvedbe

• svetovanje pri projektiranju PH, predlogi izboljšav energetske zasnove in rešitve detajlov
• računsko preverjanje po PHPP
• nadzor na gradbišču med gradnjo PH (tesnjenje, izvedba detajlov, vgradnja elementov in sistemov po projektu brez toplotnih mostov, dokumentiranje morebitnih sprememb ...)
• opravljen test zrakotesnosti
• preverjanje delovanja izvedenih sistemov v PH
• monitoring - izvajanje meritev dejanske porabe ...


Več o energetski bilanci najdete na www.energetskabilanca.si

Zgodovina programa PHPP:

Ali energetsko zahtevnejši objekti potrebujejo zahtevnejšo – dovršeno energetsko simulacijo?

To je bil gravni vzrok za izdelavo prve verzije programskega orodja. Razlog je bila gradnja prve pasivne hiše leta 1991. Izračun energetske bilance za zelo nizkoenergijski objekt mora biti ključni segment projektnega procesa in v interakciji z oblikovno ter materialno zasnovo objekta.


Programski paket PHPP se uporablja za:

• Izračun toplotne prevodnosti (U vrednost) posameznih sestavnih delov objekta
• Izračun energetske bilance celotnega objekta
• Določitve sistema prezračevanja in dimenzioniranje le tega
• Izračun toplotnih pribitkov
• Izračun ugodja v objektu v poletnem času
• In še veliko koristnih elementov, ki so ključni za delovanje pasivne hiše
PHPP je bil prvič predstavljen leta 1998 in od takrat naprej se konstantno razvija in dopolnjuje. Jedro programa je izračun energetske bilance (letna in mesečna), raznos energije po objektu in viri, električna poraba in primarna poraba energije. Uspešno sio bili dodani izračuni za okenske parametre, senčenje, toplotne pribitne in izračun pregrevanja objekta.

Programski paket PHPP se konstatntno koregira in dopolnjuje z novimi meritvami in raziskavami. Kot del znanstvene raziskave je bila izvedena primerjava več kot 300 objektov, kjer so izračunane rezultate primerjali z meritvami na objektih. Seveda je zelo pomemben projekt CEPHEUS, kot evropski projekt, pod okriljem katerega so bile izvedene pasivne hiše, ki jih sedaj znanstveno spremljajo, na 14 različnih evropskih lokacijah.

Ugotovljeno je bilo, da je programski paket PHPP za izračun enegretske bilance izredno učinkovit. To je vodilo v razvoj nove tehnike za izračun toplotnih pribitkov, kar je bilo razvito posebej za pasivne hiše.

Spodnja slika prikazuje rezultate primerjave med meritvijo in PHPP kalkulacijoza različne pasivne hiše na različnih lokacijah. Zanimivo je dodati, da je v vseh primerih, neglede na toplotno izolacijo objektov, relativno velik del odklona od izračuna, možno pripisati uporabnikovim navadam bivanja. Neglede na to pa je potrebno povdariti, da je izračun v izjemnem sozvočju z povprečno vrednostjo opravljenih meritev.


Več o energetski bilanci najdete na www.energetskabilanca.si

Nazaj

 
 
 
  © Pasivna gradnja, 2008. Vse pravice pridržane.